Keurmerk Touringcarbedrijf

Alle touringcars voldoen aan de eisen die gesteld worden door Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf. Onderstaande treft u de omschrijving van eisen waar al onze touringcars, chauffeurs en busbedrijven aan moeten voldoen.


De kwaliteit en de veiligheid van toeristisch, zakelijk en recreatief vervoer per touringcar neemt van jaar tot jaar toe. Dat is mede het werk van de Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf. Deze stichting richt zich op de kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering en de dienstverlening van de door haar erkende touringcarbedrijven.

Extra Garanties
Elk touringcarbedrijf dat is erkend als Keurmerk Touringcarbedrijf biedt extra garanties aan haar passagiers. Deze garanties liggen op het gebied van de veiligheid en het afgesproken comfort van de touringcars, de vakbekwaamheid en de dienstbaarheid van de chauffeurs, de strikte naleving van de rij- en rusttijdenwetgeving en de naleving van de sociale voorschriften van de branche. Bovendien, om het zekere voor het onzekere te nemen, zijn deze touringcarbedrijven altijd meer dan adequaat verzekerd. Die extra garanties moeten ook de opdrachtgever een veilig gevoel geven: hij is immers (tenminste moreel) verantwoordelijk voor de passagiers waarvoor hij het vervoer heeft geregeld.

Controle
De kwaliteitseisen worden voortdurend gecontroleerd. Dit gebeurt in samenwerking met diverse onafhankelijke (overheids)instanties. Daaronder bevinden zich de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de stichting STO voor de naleving van de CAO. Aspirant Keurmerkhouders geven voor IVW, STO en RDW zogenaamde signaleringsverklaringen af. Hiermee krijgen deze instanties het recht om bij de aanvraag voor erkenning en zolang de erkenning met het Keurmerk voortduurt, informatie over het bedrijf te verstrekken aan SKT. Tussen SKT en IVW, RDW en STO zijn afspraken gemaakt over welke overtredingen tot schorsing of intrekking van het Keurmerk leiden.

Eisen
Om het Keurmerk Touringcarbedrijf te verkrijgen moet aan de volgende eisen worden voldaan:
- De vakbekwaamheid van de medewerkers moet zijn aangetoond. Door middel van de wettelijk verlangde papieren, de benodigde vakdiploma's en de voor het keurmerk vereiste kwalificaties. Voor deze professionele gastvrouwen en gastheren staat klantvriendelijkheid voorop.
- De veiligheid en het comfort van het materieel moeten zijn aangetoond. Technische controles door de Rijksdienst voor het Wegverkeer zijn de waarborg dat alle touringcars van het erkende bedrijf deskundig en zorgvuldig zijn onderhouden. Investeren in veiligheid is een prioriteit. De touringcar is dan ook een kwaliteitsprodukt bij uitstek.
- De rij- en rusttijden moeten overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden nageleefd. Dat geldt uiteraard ook voor de overige wetgeving betreffende het vervoer van personen. De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) ziet toe op een correcte naleving hiervan. De beschermingsregels van de chauffeurs garanderen de veiligheid van de touringcarpassagier.
- De CAO voor het touringcarvervoer dient correct te worden nageleefd. De Stichting voor Informatie en Ordening van de bedrijfstak besloten busvervoer (STO) controleert dit. De naleving van sociale voorschriften is van directe invloed op het goed functioneren van de medewerkers.
- Het erkende touringcarbedrijf is adequaat verzekerd voor het geval er onverhoopt iets mocht misgaan. De dekking van de verzekeringen omvat ondermeer de (boven) wettelijke aansprakelijkheden voor 'vervoer' en 'reisorganisatie'.

Het Keurmerk Touringcarbedrijf: voor iedereen zichtbaar:
De touringcarbedrijven met erkenning als Keurmerk Touringcarbedrijf zijn gemakkelijk te herkennen. Alle touringcars zijn voorzien van genummerde keurmerkstickers, die naast de entreedeur, aan de chauffeurszijde en aan de achterkant van de touringcar zijn aangebracht. Het vermelde jaartal geeft de actualiteit van de erkenning als Keurmerk Touringcarbedrijf aan: de sticker dient altijd van het lopende kalenderjaar te zijn.